Privacy

English
Privacy Notice Regarding the Use of Cookies

Our website uses cookies to enhance user experience, track website usage, and for essential functionalities. Willberg de Haas Marketing Agency Ab (WDH) is responsible for maintaining the website and is committed to protecting your privacy and ensuring transparency about our use of cookies.

What are cookies?
Cookies are small text files stored on your device (computer, tablet, smartphone) when you visit websites. They are widely used to make websites work or work more efficiently, as well as to provide information to the site owners.

Cookies used on our website.
Our website uses cookies to recognize you when you return, to remember your preferences, and to provide a user experience tailored to your interests. We categorize our cookies as follows:
• Essential Cookies: These are strictly necessary for the operation of our website. They include, for example, cookies that enable you to log into secure areas. Our website does not function properly without these cookies, and they do not require consent.
• Performance Cookies: These allow us to recognize and count the number of visitors and to see how visitors move around our website when they are using it. This helps us to improve the way our website works.
• Functionality Cookies: These are used to recognize you when you return to our website, enabling us to personalize our content for you and remember your preferences.
Please note that we do not use any non-essential cookies, such as targeting or advertising cookies.

How to control and delete cookies?
You have the right to choose whether to accept cookies. You can exercise your cookie preferences by setting your browser to refuse certain types of cookies. If you choose to block cookies, you may not be able to access all or parts of our site, and some functionalities may not be available.
Changes to Our Cookie Use
Any changes to our cookie use will be posted on this page. If significant changes are made, we may also notify you through our website or other communication channels.
Your Privacy Rights
Under the GDPR, you have various rights regarding your personal data, including:

• The right to be informed: You have the right to be informed about the collection and use of your personal data, a fundamental part of which is this cookie notice.
• The right of access: You have the right to access your personal data.
• The right to rectification: You have the right to have inaccurate personal data rectified, or completed if it is incomplete.
• The right to erasure: In certain circumstances, you have the right to have personal data erased, also known as ‘the right to be forgotten’.
• The right to restrict processing: You have the right to request the restriction or suppression of your personal data.
• The right to data portability: You have the right to obtain and reuse your personal data for your own purposes across different services.
• The right to object: You have the right to object to the processing of your personal data in certain circumstances.

Contact Information and Responsibility
If you have used the communication form on our website and wish to get in touch with the site owner regarding your personal data, you should refer to the contact information provided on the homepage. Alternatively, if you contact us at WDH, we will ensure that your message is forwarded appropriately.
For any questions or concerns regarding our use of cookies or this privacy notice, or to exercise your rights as detailed above, you can contact us at:
Willberg de Haas Marketing Agency Ab
Business ID: 3331138-2
Murkionkatu 3
Phone: +358 44236 7682
Email: Myynti@wdh.fi
We encourage you to review this notice carefully and reach out to us if you require further information or wish to exercise any of your rights related to your personal data.

Suomi
Tietosuojaseloste evästeiden käytöstä

Verkkosivustomme käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi, verkkosivuston käytön seurantaan sekä välttämättömiin toimintoihin. Willberg de Haas Marketing Agency Ab (WDH) vastaa verkkosivuston ylläpidosta ja sitoutuu suojaamaan yksityisyyttäsi sekä varmistamaan läpinäkyvyyden evästeiden käytössämme.

Mitä evästeet ovat?
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat laitteellesi (tietokone, tabletti, älypuhelin), kun vierailet verkkosivustoilla. Ne ovat yleisesti käytössä verkkosivustojen toiminnan tai tehokkuuden parantamiseksi sekä sivuston omistajille tiedon toimittamiseksi.

Verkkosivustollamme käytetyt evästeet.
Verkkosivustomme käyttää evästeitä tunnistaakseen sinut, kun palaat sivustolle, muistamaan asetuksesi ja tarjoamaan sinulle mielenkiintosi mukaisen käyttökokemuksen. Jaottelemme evästeet seuraavasti:
• Välttämättömät evästeet: Nämä ovat välttämättömiä verkkosivustomme toiminnalle. Ne sisältävät esimerkiksi evästeet, jotka mahdollistavat kirjautumisen suojatuille alueille. Verkkosivustomme ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä, eikä niiden käyttöön tarvita suostumusta.
• Suorituskykyevästeet: Nämä mahdollistavat kävijöiden määrän tunnistamisen ja seurannan sekä sen, miten kävijät liikkuvat sivustollamme heidän käyttäessään sitä. Tämä auttaa meitä parantamaan verkkosivustomme toimintaa.
• Toiminnallisuusevästeet: Nämä ovat käytössä tunnistaakseen sinut, kun palaat verkkosivustollemme, mahdollistaen sisällön personoinnin sinulle ja asetustesi muistamisen.
Huomioithan, että emme käytä mitään ei-välttämättömiä evästeitä, kuten kohdentamis- tai mainosevästeitä.

Kuinka hallita ja poistaa evästeitä?
Sinulla on oikeus valita, hyväksytkö evästeet. Voit hallinnoida evästeasetuksiasi säätämällä selaimesi kieltämään tietyntyyppiset evästeet. Jos päätät estää evästeet, et ehkä pääse käsiksi kaikkiin sivustomme osiin, ja jotkin toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.

Muutokset evästeiden käytössämme
Kaikki muutokset evästeiden käytössämme julkaistaan tällä sivulla. Jos teemme merkittäviä muutoksia, saatamme myös ilmoittaa niistä verkkosivustollamme tai muilla viestintäkanavilla.

Tietosuoja-oikeutesi
GDPR:n mukaisesti sinulla on erilaisia oikeuksia henkilötietoihisi liittyen, kuten:
• Oikeus tulla informoiduksi: Sinulla on oikeus tulla informoiduksi henkilötietojesi keräyksestä ja käytöstä, joka on tämän evästeselosteen keskeinen osa.
• Pääsyn oikeus: Sinulla on oikeus päästä käsiksi henkilötietoihisi.
• Oikeus korjaukseen: Sinulla on oikeus saada epätarkat henkilötiedot korjattua tai täydennettyä, mikäli ne ovat puutteelliset.
• Oikeus poistoon: Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus saada henkilötiedot poistettua, jota kutsutaan myös ‘oikeudeksi tulla unohdetuksi’.
• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai estämistä.
• Oikeus siirrettävyyteen: Sinulla on oikeus saada ja uudelleenkäyttää henkilötietosi omiin tarkoituksiisi eri palveluissa.
• Oikeus vastustaa: Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tietyissä olosuhteissa.
Yhteystiedot ja vastuu
Jos olet käyttänyt viestintälomaketta verkkosivustollamme ja haluat ottaa yhteyttä sivuston omistajaan henkilötietoihisi liittyen, sinun tulee viitata kotisivulla annettuun yhteystietoon. Vaihtoehtoisesti, jos otat yhteyttä meihin WDH:ssa, varmistamme, että viestisi välitetään asianmukaisesti.

Jos sinulla on kysyttävää tai huolia evästeiden käytöstämme tai tästä tietosuojaselosteesta tai haluat käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi, voit ottaa meihin yhteyttä:
Willberg de Haas Marketing Agency Ab
Y-tunnus: 3331138-2
Murkionkatu 3
Puhelin: +358 44236 7682
Sähköposti: Myynti@wdh.fi
Kehotamme sinua tarkastelemaan tämän huomautuksen huolellisesti ja ottamaan meihin yhteyttä, jos tarvitset lisätietoja tai haluat käyttää mitä tahansa henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi.

Svenska
Integritetsmeddelande gällande användningen av kakor

Vår webbplats använder kakor för att förbättra användarupplevelsen, spåra användning av webbplatsen och för nödvändiga funktioner. Willberg de Haas Marketing Agency Ab (WDH) är ansvariga för att underhålla webbplatsen och är engagerade i att skydda din integritet och säkerställa transparens om vår användning av kakor.

Vad är kakor?
Kakor är små textfiler som lagras på din enhet (dator, surfplatta, smartphone) när du besöker webbplatser. De används flitigt för att få webbplatser att fungera eller fungera mer effektivt, samt för att tillhandahålla information till webbplatsens ägare.

Kakor som används på vår webbplats.
Vår webbplats använder kakor för att känna igen dig när du återvänder, komma ihåg dina preferenser och för att tillhandahålla en användarupplevelse anpassad efter dina intressen. Vi kategoriserar våra kakor enligt följande:

• Nödvändiga Kakor: Dessa är absolut nödvändiga för drift av vår webbplats. De inkluderar till exempel kakor som gör att du kan logga in på säkra områden. Vår webbplats fungerar inte korrekt utan dessa kakor, och de kräver inte samtycke.
• Prestandakakor: Dessa låter oss känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökare rör sig runt vår webbplats när de använder den. Detta hjälper oss att förbättra hur vår webbplats fungerar.
• Funktionalitetskakor: Dessa används för att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats, vilket möjliggör för oss att personifiera vårt innehåll för dig och komma ihåg dina preferenser.
Observera att vi inte använder några icke-nödvändiga kakor, såsom målinriktade eller annonseringskakor.

Hur man kontrollerar och raderar kakor?
Du har rätt att välja om du accepterar kakor. Du kan utöva dina kakpreferenser genom att ställa in din webbläsare för att vägra vissa typer av kakor. Om du väljer att blockera kakor kanske du inte kan komma åt alla delar av vår webbplats, och vissa funktionaliteter kan vara otillgängliga.

Ändringar i vår användning av kakor
Alla ändringar i vår användning av kakor kommer att publiceras på denna sida. Om väsentliga ändringar görs kan vi även meddela dig genom vår webbplats eller andra kommunikationskanaler.

Dina Integritetsrättigheter
Enligt GDPR har du olika rättigheter gällande dina personuppgifter, inklusive:

  • Rätten till information: Du har rätt att bli informerad om insamling och användning av dina personuppgifter, en grundläggande del av vilket är detta kakmeddelande.
  • Tillgångsrätten: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter.
  • Rätten till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade om de är ofullständiga.
  • Rätten till radering: Under vissa omständigheter har du rätt att få personuppgifter raderade, även känd som ‘rätten att bli glömd’.
  • Rätten att begränsa bearbetning: Du har rätt att begära begränsning eller undertryckning av dina personuppgifter.
  • Rätten till dataportabilitet: Du har rätt att erhålla och återanvända dina personuppgifter för dina egna syften över olika tjänster.
  • Rätten att göra invändningar: Du har rätt att invända mot bearbetningen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

Kontaktinformation och ansvar
Om du har använt kontaktformuläret på vår webbplats och önskar få kontakt med webbplatsägaren angående dina personuppgifter, bör du referera till kontaktinformationen som tillhandahålls på hemsidan. Alternativt, om du kontaktar oss på WDH, kommer vi att se till att ditt meddelande vidarebefordras på lämpligt sätt.
För eventuella frågor eller funderingar angående vår användning av kakor eller detta integritetsmeddelande, eller för att utöva dina rättigheter som detaljerats ovan, kan du kontakta oss på:
Willberg de Haas Marketing Agency Ab
Företags-ID: 3331138-2
Murkionkatu 3
Telefon: +358 44236 7682
E-post: Myynti@wdh.fi
Vi uppmuntrar dig att noga granska detta meddelande och kontakta oss om du behöver ytterligare information eller önskar utöva någon av dina rättigheter relaterade till dina personuppgifter.

Scroll to Top